Thermoscan, revoluční diagnostická technologie

Thermograf Scan 2001 (TRD) je nová diagnostická metoda založená na posuzování jakosti regulace tělesné teploty. Tělesná teplota je udržována tvorbou a výdejem tepla. Tvorba tepla probíhá hlavně v "jádru těla", a to především v játrech a ve svalech. (Játra mají velice aktivní metabolismus.)

Výdej tepla probíhá několika způsoby:

  • radiací - teplo je vyzařováno všemi směry pomocí elektromagnetických vln v infra spektru
  • vedením (kondukcí)
  • prouděním (konvencí)
  • odpařováním

Termo Regulační Diagnostika (TRD)

Pro TRD bylo záměrně využito efektu radiace, kdy je teplo vyzařováno všemi směry pomocí elektromagnetických vln. Tyto vlny (infra vlny) se vyzařují všemi směry a platí zde zásada, že tyto vlny generují všechny předměty, pokud jejich teplota je větší než absolutní nula. Pokud je teplota těla vyšší než teplota okolí, pak se větší množství tepla z organismu vydává než přijímá. Tento předpoklad je využit v TRD, což znamená, že pokud bude vždy teplota okolí nižší než teplota těla, pak bude vždy tělo elektromagnetické vlny vysílat (existuje možnost jejich přítomnost snímat).

Princip metody termoregulační diagnostiky

Princip metody je v tom, že pomocí speciálního elektronického snímače neměří teploty, ale velikost vyzařovaného elektromagnetického pole, která je následně na teplotu přepočítávána. Tato systémová změna (zavedení speciálního elektronického snímače elektromagnetických vln) v pásmu infra vln umožňuje s dostačující přesností měřit teplotu v definovaných bodech, které jsou i blízko sebe.

Umístění měřících bodů na těle nám ukazuje umístění měřících bodů. Vidíme poměrnou "těsnost" bodů, což není překážkou v měření. Vzdálenost bodů nemá v tomto případě podstatný vliv na přesnost měření. Tím je dosaženo významného měřícího postupu, který umožní jednak bezproblémové načítání teploty v jednotlivých bodech a zároveň tzv. kontrolu jakosti regulace tělní teploty. V každém případě jde o dynamické měření teploty, kde průběh dynamiky je u konkrétního měřeného klienta porovnáván s průběhem obecně známé dynamiky u zdravé ženy (resp. ideální ženy) získaných zprůměrováním výsledků analýz z dynamických měření u zdravých - fyziologických jedinců.

Procedury termoregulační diagnostiky (TRD)

TRD využívá procedury reakce termosystému na okolní teplotu tím, že nejdříve provedeme první měření, kdy je tělo ochlazováno pouze okolní teplotou. Průběhy teplot v jednotlivých bodech (resp. vyzařování elektromagnetického pole) jsou zachyceny v číslicové paměti. Dále se provede ochlazení paže studeným obkladem, což znamená, že v místě ochlazení dojde k prudké změně okolní teploty. Ochlazovaný segment těla začne předávat energii obkladu, což způsobí úbytek tepelné energie v organismu, který na to bude reagovat tzv. přechodovým dějem. Tento děj zachycuje události mezi dvěma ustálenými stavy. První ustálený stav byl ten, kdy odhalený segment byl ve vyrovnané teplotní pozici, která je tělem nastavená. Nastalo ochlazení, což znamená, že teplota segmentu byla nižší, než nastavená hodnota. Celý regulační mechanismus do daného segmentu počal dodávat tepelnou energii. Velikost a dobu vyšší dodávky tepla řídí regulační mechanismus. Po určité době odděláme studený obklad, což vede k dalšímu přechodovému ději, ve kterém má regulační systém zajistit snížení dodávky tepla, neboť teplota okolí je vyšší než nastavená veličina. V literatuře se hovoří o poruchové veličině. Průběh uvedeného přechodového děje je pak srovnávaný s průběhem ideální ženy s tím, že výsledky jsou podrobně analyzovány.

Než se začneme zabývat vlastní analýzou, je třeba vysvětlit úkazy, které mohou nastat. Teoreticky je možné, že body na segmentu těla jsou zobrazeny jako modré, červené nebo černé. Červené body označují "hyper" funkci, což znamená, že regulační systém v daných místech udržuje zatím z neznámých důvodů vyšší teplotu oproti normálu - tzv. ideální ženy. Ve skutečnosti to znamená, že v daném segmentu je zvýšená teplota, která urychluje migraci buněk, zrychluje jejich dělení a tvorbu protilátek. Podívejme se na obrázek bodů s tím, že bílé body pro následující výklad předpokládáme hyper funkci (i když jsou označeny bíle - jde pouze o výklad mechanismu, nikoliv o protokol měření).

Umístění měřících bodů na těle

Umístění měřících bodů na těle (viz bílé body na obrázku výše) označují tělový segment, ve kterém je zvýšená teplota, tedy zde dochází k rychlejšímu dělení buněk a tvorbě protilátek. Otázkou zůstává stav, kdy generování protilátek je nedostatečné a to znamená: "parazit vítězí", ale dochází ke zrychlenému dělení buněk, což může mít za následek vznik nádoru (novotvaru). Potom je poměrně jednoduché analyzovat místo s vysokou pravděpodobností vzniku nádorového onemocnění. Praktickými měřeními na ženách s nádorovým onemocněním prsu bylo zjištěno, že pokud se objeví na označených bodech hyper funkce, pak jsou zpravidla body 22, 23, 24 označeny jako body s "hypo" funkcí. Tato empirická měření ukazují na to, že i v těle má energie limit, z čehož vyplývá, že když je někam v důsledku problému přiváděno větší množství energie, pak jinde na těle energie chybí. Jestliže je nadbytek energie pro určitý tělový segment škodlivý, pak stejně škodlivý pro jiný tělový segment může být i nedostatek tepelné energie.
Tento zjednodušený text velmi jasně ukazuje na nutnost vysoké kvality regulace teploty a tím i na její kontrolu. Pokud se zjistí nekvalita regulace, pak je v místech zjištění zvýšené riziko onemocnění.

Kontrola činnosti imunitního systému pomocí TRD

Termoregulační diagnostika nám svým principem dává možnost kontrolovat činnost imunitního systému v jednoduchých segmentech těla (prs, končetina, hlava, hrudník apod.) Z teorie regulace vyplývá (při značném zjednodušení), že reakce na změnu teploty (tepelný šok) bude buď správná, případně pomalá nebo velmi rychlá. Velmi rychlá reakce je reakce, kdy v oblasti, kde rychlá reakce byla identifikována, je imunitní systém přetížen (osciluje) a nemůže plnit své úkoly. Podobná situace je i v případě nedostatečné či pomalé reakce. V procesu pomalé reakce sice imunitní systém svoji funkci zvládá, ale jeho funkce je značně zpožděná a tím také nedostatečná. TRD slouží k ověření řízení imunity tím, že porovnáváme průběh přechodové charakteristiky přechodového děje vzniklého ochlazením horní končetiny s množstvím podobných reakcí (přechodových charakteristik) naměřených a analyzovaných na fyziologických (bezproblémových) jedincích stejného pohlaví a věku.

V případě TRD se jedná o matematické posouzení dynamického děje vzhledem ke známým referenčním údajům "ideální" žena, "ideální" muž. Obě tyto reference jsou pouze matematické, vytvořené procesem matematické statistiky. Jde tedy pouze o prognózu rozvoje děje na základě znalosti chování v přechodových stavech, ve stavech dynamické energetické změny.

Porovnání TRD s jinými metodami

Pokud tuto diagnostiku porovnáme s jinými metodami analýz dynamického stavu (EKG, EEG, EMG a další), tento systém zpracování diagnostických informací má výhodu v tom, že porovnává parametry dynamické děje s referenčními parametry průměrného dynamického děje. Tím se dostáváme k výraznému posunu v kvalitě diagnostiky oproti EEG, EMG a EKG. Za významné v dané oblasti je nutno uvést to, že systém porovnává průběh přechodového děje klienta s přechodovým dějem zprůměrovaného ideálu a to na různých místech těla. Tím je lékařské odborné veřejnosti nabídnuto podstatné rozšíření možnosti získat další informace pro rozhodování o diagnóze včetně odhalení i chybné diagnózy.

TRD jako náhrada mamografie

Kritickým místem v terapii nádorového onemocnění prsu je včasná diagnostika - objevení segmentu, kde by mohlo dojít k možnosti vzniku nádorového onemocnění. Zatím se k danému účelu používá rtg. technika, která pracuje na principu zobrazení. Tato diagnostická možnost se v klinické praxi ukázala jako nedostatečná, neboť zobrazuje případný nález až v době jeho existence. Navíc i v tomto případě jde o informace za statického režimu. Mammografické zobrazení je pouze snímek jednoho okamžiku stavu organismu (navíc zachyceného v nenormálním stavu - komprese prsu mammografickou jednotkou).

Pokud přijmeme hypotézu, že nádorové onemocnění je způsobeno selháním činnosti imunitního systému, potom není od věci zkoumat účinnost imunitního systému i v oblasti prsu. Jakákoliv registrovaná nežádoucí změna v dynamickém procesu imunitního systému je velmi důležitá diagnostická informace (důležitější než vlastní nález na mammografu), neboť dává informaci o problémech segmentu v zatíženém stavu. O zatíženém stavu by se nechalo hovořit i v případě mammografie. Rozdíl je pouze v tom, že mammograf zatěžuje drastickým způsobem prs a TRD jemným způsobem celý imunitní systém. Na změnu povrchové teploty je tělo zvyklé, na deformaci prsu v kompresní jednotce mammografu nikoliv.

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00 – 16.00 hod.
Úterý 8.00 – 16.00 hod.
Středa 8.00 – 16.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.
Pátek 8.00 – 13.00 hod.
  NUTNÉ OBJEDNÁNÍ!!!

Kontakt

Adresa: budova ABCentrum
Kosmonautů 8, 772 11  Olomouc
Telefon: 587 433 526
E-mail: mudr.rossler@seznam.cz

Oblíbené odkazy

 

 

TOPlist